Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství
peopledrive


Nábor a výběr zaměstnanců

peopledrive Příprava či aktualizace kompetenčního modelu pozice
peopledrive Tvorba inzerce podle aktuálních trendů
peopledrive Volba vhodných inzertních míst
peopledrive Využití dalších zdrojů jako přímé vyhledávání, sociální sítě, školy atd.
peopledrive Správa inzerce a databáze uchazečů
peopledrive Různé formy externího i interního výběrového řízení – klasické, telefonické a video pohovory
peopledrive Asistence při osobních pohovorech mezi uchazeči a manažery přímo u klienta
peopledrive Odborné hodnocení externích i interních uchazečů a doporučení jejich rozvoje
peopledrive Příprava a realizace assessment center
peopledrive Široká nabídka testů praktických znalostí a dovedností
peopledrive Ověření jazykové úrovně – Aj, Nj, Fj
peopledrive Psychodiagnostika
Assessment a development centrum

peopledrive A/C jako efektivní metoda výběru zaměstnanců mezi externími či interními uchazeči
(A/C je celodenní či půldenní výběrové řízení, kdy zájemci o obsazovanou pracovní pozici procházejí skupinovými a individuálními úkoly rozličného charakteru, a to za pozorování vícero hodnotitelů. Cílem je objektivní a odborné posouzení uchazečů v kontextu jejich úrovně požadovaných komptencí, tedy vhodnosti pro danou pozici, pojmenování budoucího potenciálu, rozvojových potřeb i možných rizik.)
peopledrive Vhodná metoda zvláště pro pozice vyžadující kompetence interpersonální a sebeřízení
peopledrive D/C jako motivační nástroj pro kompetenční a osobnostní rozvoj zaměstnanců
(D/C je jedno až několikadenní rozvojová aktivita, která se zaměřuje na účastníka nikoli v kontextu konkrétní pozice jako u A/C,
ale z pohledu celého možného rozvoje v rámci firmy. Svým designem je D/C podobné A/C, nicméně obsahuje typově odlišné modelové situace a je zaměřeno na proces učení a sebepoznání už v průběhu samotného D/C.)
peopledrive Vhodný způsob, jak ocenit klíčové pracovníky, posílit jejich loajalitu, nastartovat období růstu apod.
peopledrive Individuální A/C či D/C v případě nedostatku uchazečů/zaměstnanců, anebo není-li skupinová forma vhodná; další varianty jsou např. kombinace A/C a D/C v jeden den apod.
peopledrive Vlastní know-how a metodologie, možnost využití psychodiagnostiky
peopledrive Dlouholeté zkušenosti v rolích jak interních pozorovatelů, tak externích hodnotitelů
peopledrive Design a modelové situace připravené na míru obsazované pozice (A/C) či firemní kultury a potřeb (D/C) u daného klienta
peopledrive Školení zaměstnanců klienta (personalisté či manažeři klienta) na roli hodnotitelů A/C či D/C
peopledrive Výstupní hodnotící zprávy s odborným posouzením silných stránek i rozvojových oblastí účastníků a doporučením vhodného rozvoje pro danou pozici (A/C) či v kontextu rozvojových potřeb obecně (D/C)
HR interim management

peopledrive Moderní trend v případě řešení okamžité personální potřeby v oblasti náboru, HR business partneringu či jiných HR služeb
peopledrive Plné odborné zastoupení jakékoli HR pozice či celého týmu
peopledrive Nezávislá odborná výpomoc v krizových situacích, přičemž klient neztrácí přímý vliv na výsledek
peopledrive Osobní přítomnost v lokalitě klienta či práce na dálku
peopledrive Délka trvání projektu dle potřeb klienta
HR poradenství

peopledrive Poradenství v oblasti pracovního práva
peopledrive Nastavení a kontrola procesu adaptace nových zaměstnanců
peopledrive Rozvoj talentů a plán nástupnictví – identifikace, motivace a rozvoj klíčových pracovníků a jejich nástupců
peopledrive Tvorba či aktualizace dalších interních HR procesů
peopledrive HR marketing – firemní kariérní stránky, sociální sítě, veletrhy práce apod.
peopledrive Employer branding - poradenství a koordinace v oblasti spolupráce s univerzitami a odbornými školami
peopledrive Interní komunikace - poradenství i tvorba obsahu s cílem posílení angažovanosti a loajality zaměstnanců
Rozvoj a vzdělávání

peopledrive Příprava a realizace development center včetně doporučení vhodného rozvoje
peopledrive Tréninky a školení dle potřeb klienta (Stress management, Z rodičovské do práce)
peopledrive Koučink a individuální rozvojové poradenství
peopledrive Podpora v náročných pracovních i soukromých situacích
Personální audit

peopledrive Revize činností u jednotlivých pozic včetně stanovení časové náročnosti
peopledrive Návrh funkční organizační struktury
peopledrive Tvorba či úprava popisů pracovních míst včetně optimálního seznamu činností
peopledrive Definice zastupitelnosti a případných duplicitních činností
peopledrive Analýza silných a slabých stránek pracovníků, definice rozvojových potřeb
peopledrive Identifikace talentů a nastavení vhodného rozvojového plánu
Pracovněprávní dokumentace

peopledrive Odborné konzultace pracovněprávních dokumentů pro všechny druhy pracovních poměrů (pracovní smlouvy, dodatky, vytýkací dopisy, výpovědi, dohody aj.)
peopledrive Editace již existující dokumentace včetně doporučení dalších možných alternativ
peopledrive Tvorba kompletního vzoru daného dokumentu
Mzdová agenda

peopledrive Komplexní vedení a zpracování mzdového účetnictví a personální agendy Vašich zaměstnanců: sběr a kontrola podkladů pro mzdy, výpočet mezd, příprava elektronických příkazů k úhradě, zasílání elektronických výplatních pásek a další činnosti dle potřeb klienta
peopledrive Komunikace, příprava a odesílání dokumentů na úřady: tvorba výkazů sociálního a zdravotního pojištění, vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění, roční vyúčtování daní a další výkazy v rámci mzdové agendy
peopledrive Elektronizace celého procesu mzdové agendy za pomoci moderních postupů a technologií, které povedou k úspoře času a dokonalému přehledu
Zaměstnávání cizinců

peopledrive Zpracování a příprava žádosti pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
peopledrive Vyřízení všech potřebných náležitostí pro získání zaměstnanecké karty budoucích pracovníků
peopledrive Zajištění komunikace s budoucími pracovníky od začátku celého projektu až do příjezdu do ČR a předání zaměstnavateli